Skip to main content

دعوت به همکاری

در صورت تمایل به بررسی امکان همکاری، خواهشمند است فرم زیر را تکمیل کرده و سپس در آزمون ۲۰ سئوالی «دقت و سرعت» شرکت نمایید.

کل فرآیند (تکمیل فرم و شرکت در آزمون) ممکن است حدود ۱۸ دقیقه زمان ببرد.


در صورت داشتن رزومه، با انتخاب «رزومه دارم» فایل رزومه خود را بارگذاری نمایید.
مثال: ۱۳۶۷
مثال: مهندسی نرم افزار - ارشد
متقاضی می تواند بیش از یک گزینه را انتخاب کند.
سوابق شغلی، تحصیلی، مهارت ها و ...